หนังสือน่าอ่าน

 

 

 

 

ศิลปะแห่งการเจรจา

บรรณาธิการ วรรณนภา สร้อยทอง
แปล จินดา วงศ์ศักดิ์
พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2537
พิมพ์ที่ รุ่งแสงการพิมพ์
ISBN 974-8436-60-8
เลขเรียกหนังสือ 089.9591 ศ527

          ในการดำรงชีวิตประจำวันนั้น คนเราต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสาร เพราะเราไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ถ้าอยู่คนเดียวโดยไม่ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับใคร การเจรจาจึงถือว่าเป็นการสื่อสารที่สำคัญอย่างหนึ่ง การอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ครอบครัว สถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน ถ้าเราเจรจาให้ดีและเกิดความพอใจกับทุกฝ่ายแล้วก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ ดังคำโบราณว่า "ปากเป็นเอก เลขเป็นโท"

          ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงศิลปะแห่งการเจรจา คือ

1. วิธีง่าย ๆ ที่จะเริ่มเจรจาให้มีผล
2. ห้าขั้นตอนที่จะทำให้การฟังของคุณได้ผล
3. สื่อความคิดและความเห็นของคุณอย่างชัดเจนโดยอัตโนมัติ
4. ตัดให้สั้นลงเพื่อการตัดสินใจที่ฉับพลันวิธีเจรจากับคนแปลกหน้า
5. ระยะเวลาในการพัฒนาโดยสัญชาติญาณจะทำให้คุณเป็นนักสนทนาที่โดดเด่น
6. การปลุกเร้าประสาทความรู้สึกช่วยเพิ่มรสชาติการสนทนา
7. การสร้างแหล่งความรู้จะทำให้การสนทนาไม่มีวันหมดไป
8. วิธีทดสอบเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการสนทนา
9. การเข้าควบคุมกลุ่มสนทนา
10. วิธีการรักษากลุ่มสนทนาให้กระตือรือร้น
11. เอาเป้าหมายของนักแม่นปืนเล็งผลที่เป้า
12. สร้างความใกล้ชิดและมิตรภาพอันยาวนานด้วยการเจรจา
13. พัฒนาแนวโน้มการสนทนาเพื่อทำให้ผู้อื่นคล้อยตาม
14. ทำเสียงพูดของคุณให้เป็นผลเพื่อความสำเร็จของคุณ

          ตัวอย่างเช่นถ้ามีการเจรจาซื้อขายสินค้า ก็ต้องใช้น้ำเสียงที่จะกระตุ้นความสนใจและความอยากรู้เกี่ยวกับสินค้า จุดเด่นและประโยชน์ ฟังความคิดเห็นของผู้ฟังและตอบคำซักถามได้ตรง ประเด็นหาข้อสรุปในการเจรจาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น ศิลปะแห่งการเจรจาคืออะไร จะส่งผลให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร เป้าหมายของนักแม่นปืนเกี่ยวข้องอย่างไร และถ้าเข้าใจแล้วปฏิบัติได้จะมีผลดีอย่างไร ถ้าเพื่อนๆ สนใจก็หาอ่านได้ที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา