หนังสือน่าอ่าน

 

 

 

 

กำเนิดไฟใต

ผู้แต่ง สุริชัย หวันแก้ว :บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งที่ 1/2550
ISBN 9789740319191
ราคา 120 บาท

        หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการทำงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์ (กอส.) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนปัญหาที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนที่ 1 สาเหตุจากฝ่ายปกครอง ส่วนที่ 2 ขบวนการแบ่งแยกดินแดง ประกอบด้วย บทความหลากหลายจากนักวิชาการส่วนกลางและนักวิชาการในพื้นที่ ร่วมกันอธิบายถึงรากเหง้าที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟใต้