ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
 
...Welcome to Department of Information Studies ...Burapha University....
 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชา
>> ประกันคุณภาพ
นิสิต
>> กิจกรรมต่าง ๆ
>> รายชื่อวิทยานิพนธ์
>> นิสิตปริญญาตรี
>> นิสิตปริญญาโท
อื่น ๆ
>> หางาน
บริการออนไลน์


             ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จัดตั้งขึ้นตั้งแต่มหาวิทยาลัยบูรพายังเป็นวิทยาลัยวิชการศึกษา บางแสน
เมื่อปี พ.ศ. 2517 ปรับเปลี่ยนสภาพเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน อยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาภาควิชาฯ มีภารกิจในการผลิต บัณฑิตตามหลักสูตรดังนี้

             ปีการศึกษา  2524  ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคสบทบ

             ปีการศึกษา  2541  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  ภาคปกติ

             ปีการศึกษา  2542  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  ควบคู่กับภาคปกติ

             ปีการศึกษา  2545 
             >>  ปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2538
เป็นบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  พ.ศ. 2545 และเริ่มเปิดรับนิสิตวิชาโท หลังจากหยุดรับมาระยะหนึ่ง
             >>  ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  พ.ศ. 2541  เป็นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.  2545
             >>  ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2541 
เป็น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2545
             >>  พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2547

             ปีการศึกษา  2546  ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์อีกครั้ง  เปิดรับนิสิตการศึกษาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลังจากที่หยุดรับชั่วคราวตั้งแต่ปีการศึกษา 2542

             ปีการศึกษา  2548  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เป็นสารสนเทศศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ และบรรณาธิการศึกษา  และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2549


            วันที่ 27 มิถุนายน 2551 ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อภาควิชาฯ จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
เป็น ภาควิชาสารสนเทศศึกษา


เครือข่ายทางวิชาการ
>> สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
     มหาวิทยาลัยบูรพา
>> ภาควิชาภาษาไทย
>> Librarian Magazin [online]
 
 
 ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ::::::  โทรศัพท์ 038-102357- 8
Copyright @ 2008 All Rights Reseserved
Last update: 20 November, 2009