...Welcome to Department of Information Studies ...Burapha University....
 
 
 
เกี่ยวกับภาควิชา
>> ประกันคุณภาพ
นิสิต
>> กิจกรรมต่าง ๆ
>> รายชื่อวิทยานิพนธ์
>> นิสิตปริญญาตรี
>> นิสิตปริญญาโท
อื่น ๆ
>> หางาน
บริการออนไลน์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Web Design Factory

ปรัชญา
        มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพื่อ
แสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาตนเองและสังคมโลก

วิสัยทัศน์
        สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพแก่บัณฑิต

พันธกิจ
        มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนทุกระดับให้มีความเป็นสากลและรู้เท่าทันโลกผลิตบัณฑิตทางด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 • สร้างงานวิจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมสารสนเทศ
 • พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันและองค์การต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
 • พัฒนาระบบบริหารภาควิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้

 •  

  เครือข่ายทางวิชาการ
  >> สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
       มหาวิทยาลัยบูรพา
  >> ภาควิชาภาษาไทย
  >> Librarian Magazin [online]
   
     ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131